Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid is bedoeld voor de ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland met een beperking. Dit zijn mensen met auditieve, visuele, motorische en verstandelijke beperkingen en mensen die gebruik maken van een assistentiehond.

iconen voor toegankelijkheid

Voor ieder publiek gebouw

Als organisatie bent u zich bewust van de problematiek voor mensen met een beperking en de kansen die er liggen wanneer u deze groeiende doelgroep een toegankelijke locatie weet te bieden. Dat betekent namelijk potentiële groei en omzetstijging. Tevens wilt u maatschappelijk verantwoord ondernemen

en uw betrokkenheid tonen. Bovendien bent u vanaf 1 januari 2017, conform de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, gehouden aan het bieden of treffen van aanpassingen die leiden tot toegankelijkheid. Per slot van rekening wilt u vervelende klachten voorkomen.

Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid – Stap voor stap toegankelijk voor iedereen

Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid is bedoeld voor de ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland met een beperking. Dit is 15% van de bevolking. Het zijn mensen met auditieve, visuele, motorische en verstandelijke beperkingen en mensen die gebruik maken van een assistentiehond.

Door de dubbele vergrijzing neemt deze doelgroep fors in aantallen toe. Mensen uit deze doelgroep willen wonen, werken, recreëren, consumeren en nog veel meer. Kortom, ze willen deelnemen aan de maatschappij. Net als ieder ander. Maar ze zijn hierbij afhankelijk van de toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen met een publieke functie.

Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid (NLKT) biedt gebouweigenaren en -beheerders de handvaten om hun gebouwen stapsgewijs en binnen de mogelijkheden toegankelijk te maken voor iedereen.

Alle beperkingen zijn vertegenwoordigd

Alle doelgroepen van mensen met een beperking zijn vertegenwoordigd binnen de richtlijnen van het NLKT.

Stapsgewijs

In veel bestaande gebouwen is toegankelijkheid een groeiproces. Het NLKT kent daarom vier niveaus. Brons, zilver, goud en platina.

Gebaseerd op landelijke en internationale richtlijnen

De criteria zijn onder andere gebaseerd op NEN-ISO 21542, de Integrale Toegankelijkheidsstandaard en uitgebreid ervaringsdeskundigenonderzoek.

Voor ieder publiek gebouw

Het NLKT is beschikbaar voor alle gebouwen met een publieke functie. Van openbare overheidsgebouwen tot winkels, horecagelegenheden, sportaccommodaties en culturele gebouwen.

Breed maatschappelijk draagvlak

Het NLKT wordt gesteund door verschillende gehandicaptenorganisaties en maatschappelijke organisaties.

Brons

 • Basisniveau van toegankelijkheid.
 • Voor bestaande gebouwen, ook monumentale gebouwen.
 • Haalbaar met geen of kleine aanpassingen. 

Zilver

 • Eerste stap naar integrale toegankelijkheid

 • Sluit aan bij redelijkheid, geleidelijkheid en basale criteria (Besluit Toegankelijkheid 2017)

 • Voor bestaande gebouwen

 • Vaak haalbaar binnen kleinschalig onderhoud

Goud

 • Hoog kwaliteit- en ambitieniveau

 • Voor koplopers in toegankelijkheid

 • Haalbaar binnen grootschalig onderhoud

Platina

 • Volledige en integrale toegankelijkheid

 • Conform NEN-ISO 21542 en ITs

 • Nieuwbouw en grootscheepse renovaties