Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid is bedoeld voor de ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland met een beperking. Dit zijn mensen met motorische, auditieve, visuele en cognitieve beperkingen, mensen met een chronische ziekte, mensen die gebruik maken van een assistentiehond en lange mensen, kleine mensen en brede mensen. Het keurmerk is gebaseerd op universele toegankelijkheid (universal design) en gaat uit van zelfstandigheid en gelijkwaardigheid.

iconen voor toegankelijkheid

Voor ieder publiek gebouw

Als organisatie bent u zich bewust van de problematiek voor mensen met een beperking en de kansen die er liggen wanneer u deze groeiende doelgroep een toegankelijke locatie weet te bieden. Dat betekent namelijk potentiële groei en omzetstijging. Tevens wilt u maatschappelijk verantwoord ondernemen

en uw betrokkenheid tonen. Bovendien bent u vanaf 1 januari 2017, conform de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en het Besluit algemene toegankelijkheid, gehouden aan het bieden of treffen van aanpassingen die leiden tot toegankelijkheid. 

Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid – Stap voor stap toegankelijk voor iedereen

Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid is bedoeld voor de ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland met een beperking. Dit is 15% van de bevolking. Het zijn mensen met auditieve, visuele, motorische en verstandelijke beperkingen en mensen die gebruik maken van een assistentiehond.

Door de dubbele vergrijzing neemt deze doelgroep fors in aantallen toe. Mensen uit deze doelgroep willen wonen, werken, recreëren, consumeren en nog veel meer. Kortom, ze willen deelnemen aan de maatschappij. Net als ieder ander. Maar ze zijn hierbij afhankelijk van de toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen met een publieke functie.

Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid (NLKT) biedt gebouweigenaren en -beheerders de handvaten om hun gebouwen stapsgewijs en binnen de mogelijkheden toegankelijk te maken voor iedereen.

Alle beperkingen zijn vertegenwoordigd

Alle doelgroepen van mensen met een beperking zijn vertegenwoordigd binnen de richtlijnen van het NLKT.

Stapsgewijs

In veel bestaande gebouwen is toegankelijkheid een groeiproces. Het NLKT kent daarom vier niveaus. Brons, zilver, goud en platina.

Gebaseerd op landelijke en internationale richtlijnen

De criteria zijn onder andere gebaseerd op NEN-ISO 21542, de Integrale Toegankelijkheidsstandaard en uitgebreid ervaringsdeskundigenonderzoek.

Voor ieder publiek gebouw

Het NLKT is beschikbaar voor alle gebouwen met een publieke functie. Van openbare overheidsgebouwen tot winkels, horecagelegenheden, sportaccommodaties, vrijetijdsaccommodaties, overnachtingsaccommodaties, culturele gebouwen en bedrijfsgebouwen zoals kantoren.

Breed maatschappelijk draagvlak

Het NLKT wordt gesteund door verschillende gehandicaptenorganisaties en maatschappelijke organisaties.

Brons

Voor gebouwgebruikers:

Wanneer uw locatie voldoet aan het bronzen Keurmerk voor Toegankelijkheid, betekent dit dat iedereen naar binnen kan. Misschien is hierbij assistentie nodig. Bijvoorbeeld bij een steile helling of een deur met een dranger.

 Voor gebouwbeheerders:

 • Basisniveau van toegankelijkheid.
 • Voor bestaande gebouwen, ook monumentale gebouwen.
 • Haalbaar met geen of kleine aanpassingen. 

Zilver

Voor gebouwgebruikers:

Voldoet uw locatie aan het zilveren Keurmerk voor Toegankelijkheid, dan betekent dit dat iedereen zelfstandig naar binnen kan en dat de voorzieningen zo zelfstandig mogelijk  gebruikt kunnen worden.

Voor gebouwbeheerders:

 • Eerste stap naar integrale toegankelijkheid

 • Sluit aan bij redelijkheid, geleidelijkheid en basale criteria (Besluit Toegankelijkheid 2017)

 • Voor bestaande gebouwen

 • Vaak haalbaar binnen kleinschalig onderhoud

Goud

Voor gebouwgebruikers:

Een locatie die voldoet aan het gouden Keurmerk voor Toegankelijkheid, is nog beter geschikt voor mensen met een zintuiglijke of cognitieve beperking. De voorzieningen voor publiek zijn zelfstandig en gelijkwaardig toegankelijk.

Voor gebouwbeheerders: 

 • Hoog kwaliteit- en ambitieniveau

 • Voor koplopers in toegankelijkheid

 • Haalbaar binnen grootschalig onderhoud

Platina

Voor gebouwgebruikers:

Een locatie met het platina Keurmerk voor Toegankelijkheid is volledig zelfstandig en gelijkwaardig toegankelijk voor iedereen, ongeacht beperking, chronische ziekte, lichaamsomvang of lichaamsafmeting.

Voor gebouwbeheerders: 

 • Volledige en integrale toegankelijkheid

 • Conform NEN-ISO 21542 en ITs

 • Nieuwbouw en grootscheepse renovaties